QUỸ TƯƠNG TẾ BẮC CALIFORNIA

08/04/201412:00 SA(Xem: 8461)
QUỸ TƯƠNG TẾ BẮC CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUỐC GIA BẮC CA
QUỸ TƯƠNG TẾ CẢNH SÁT QUỐC GIA & THÂN HỮU

P.O. BOX 612288, SAN JOSE, CA 95161

THÔNG BÁO
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &
 ỦY BAN ĐIỀU HÀNH & BAN GIÁM SÁT
QŨY TƯƠNG TẾ CẢNH SÁT QUỐC GIA & THÂN HỮU
NHIỆM KỲ 2011 - 2015
-----o0o----

 Chiếu tinh thần cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Điều Hành và Ban Giám Sát ngày 22 tháng 5 năm 2011.
 Qũy Tương Tế Cảnh Sát Quốc Gia & Thân Hữu trân trọng thông báo thành phần nhân sự đã được bầu giữ các chức
vụ & nhiệm vụ điều hành Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu nhiệm kỳ 2011-2015:

I - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 -Chủ Tịch : Ô. Thái Văn Hòa
 -Phó Chủ Tịch ĐTr Tài Chánh : Ô. Trần Đức Túc
 -Phó Chủ Tịch Đ Tr Phát Triển Hội Viên : Ô. Lê Văn Thụy
 -Thư Ký : Ô. Trần Bửu Giao

 Hội Đồng Quản Trị gồm: Ô. Thái Văn Hòa, L/S Ngô Văn Tiệp, Ô. Nguyễn Ngọc Thụy, Ô. Nguyễn Đình Bá, Ô. Trần Đức Túc, Ô. Phạm Hữu Khương, Ô. Đinh Văn Hạp, Ô. Trần Bửu Giao, Ô. Lê Văn Thụy, Ô. Trần Quốc Nại, Ô.Nguyễn Hữu Nhật, Ô. Phan Hữu Ngọc, Ô.Nguyễn Vĩnh Phương, Ô. Phan Kim Lượng, Ô. Nguyễn Văn Dương, Ô. Nguyễn Thanh Quang, Ô. Tô Bảy, Ô. Nguyễn Ngọc Lợi, Ô. Lê Văn Hòa, Ô.Trần Thanh Sơn, Ô. Nguyễn Hinh, Ô.Lê Văn Hiệp.
II - ỦY BAN ĐIỀU HÀNH QŨY TƯƠNG TẾ CẢNH SÁT QUỐC GIA & THÂN HỮU:
Sau 6 năm cùng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Điều Hành và Ban Giám Sát đóng góp công sức xây dựng & phát triển Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu, Luật Sư Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành đã chính thức thông báo cho Hội Đồng Quản Trị biết vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục nhiệm vụ sau khi mãn nhiệm kỳ.
 Trong buổi họp tham chiếu dẫn thương, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tín nhiệm tiến cử Ô. Nguyễn Ngọc Thụy, cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc CA, giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành QTT/CSQG & Thân Hữu thay thế Luật Sư Ngô Văn Tiệp, đồng thời cũng đã bầu qúy vị sau đây vào Ủy Ban Điều Hành:
 - Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành: Ô. Nguyễn Ngọc Thụy
 - Phó Chủ Tịch: Ô. Phạm Hữu Khương
 - Thủ Qũy kiêm Thư Ký: Ô. Phan Kim Lượng
III - BAN GIÁM SÁT
 Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Đình Bá
 Thành Viên: Ô. Nguyễn Hữu Nhật
 Ô. Lê Văn Hòa
 Ô. Phan Hữu Ngọc
Ngoài các cơ cấu tổ chức trên, Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu được sự trợ giúp ý kiến của hai vị Luật Sư trong vai trò Cố Vấn.
 - Luật Sư Nguyễn Duy Tiếp - Luật Sư Ngô Văn Tiệp
IV - ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
 * Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu vẫn sử dụng địa chỉ cũ: P.O. BOX 612288 , San Jose, CA 95161
 Mọi thư từ liên lạc với Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu, xin gởi về địa chỉ trên.
 * Số điện thoại mới của Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữu: (408)719. 8727
Trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên lạc:
 - Ô. Nguyễn Ngọc Thụy (408) 204 - 3812 - Ô. Phạm Hữu Khương (408) 210 - 4387 - Ô. Lê Văn Thụy (408) 225 – 7348 - Ô. Trần Đức Túc (408) 379 - 3221 - Ô. Thái Văn Hòa (408) 771 - 5146
Trân trọng thông báo.
 San Jose ngày 10 tháng 8 năm 2011
 TM. Hội Đồng Quản Trị
 Qũy Tương Tế CSQG & Thân Hữ 
  Thái Văn Hòa
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn