Tiếng Việt
TỔNG  HỘI  CẢNH  SÁT  QUỐC  GIA / VNCH
Tăng Hoàng Hiệp K6/HV.CSQG