Tiếng Việt
TỔNG  HỘI  CẢNH  SÁT  QUỐC  GIA / VNCH
GS.NGUYỄN LÝ TƯỞNG