Tiếng Việt
TỔNG  HỘI  CẢNH  SÁT  QUỐC  GIA / VNCH
LÊ HỮU NGHĨA. K1