Tiếng Việt
TỔNG  HỘI  CẢNH  SÁT  QUỐC  GIA / VNCH
HUỲNH T. KIM OANH (Vợ K1)