TỔNG  HỘI  CẢNH  SÁT  QUỐC  GIA / VNCH CẢNH SÁT QUỐC GIA
TỔ QUỐC  -  CÔNG MINH  -  LIÊM CHÍNH