HỘI CỰU SVSQ/HỌC VIỆN CSQG

17/08/201612:00 SA(Xem: 3454)
HỘI CỰU SVSQ/HỌC VIỆN CSQG
  HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN HỌC VIỆN CSQG BẮC CALIFORNIA
 4950 Rue Le Mans , San Jose , CA95136
ĐT: (408) 828-4894 & Email: luctnguyen@sbcglobal.net
(Nhiệm - kỳ 2014-2017)

-- o0o -- 

 
Hội-Đồng Cố -Vấn:
NT Trần Minh Công - NT Phạm Công Bạch
TS Trần An Bài - GS Nguyễn Văn Canh –
LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp.

Hội-Đồng Giám-Sát:
 Trần Quốc Nại, Nguyễn Đình Bá, Thái Văn Hòa,
 Phan Quang Nghiệp, Trần Đức Túc, Nguyễn Ngọc Thụy ,
Lê Văn Thụy , Nguyễn Hữu Nhật .

Hội Đồng Quản Trị:
Cựu SVSQ K1 Đinh Văn Hạp, K2 Trần Bửu Giao , K3 Nguyễn Văn Sáu
K4 Nguyễn Hinh , K5 Hồ Lang , K6 Trần Thoại , K7 Lê Văn Hiệp , K8 Hà Đình Huy ,
K9 Ngô Tình , K10 Nguyễn Văn Vinh.

Ban Chấp-Hành:
-Hội Trưởng : Cựu SVSQ Nguyễn Tấn Lực (408-828-4894)
-Phó HT Nội-Vụ : Cựu SVSQ Nguyễn Hiếu (408-937-7289)
-Phó HT Ngọai-Vụ : Cựu SVSQ Hà Đình Huy (408-786-6917)
-Phụ-Tá HT Đặc-trách Kế-họach: Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp (408-621-8607)
-Tổng Thư Ký : Cựu SVSQ Dư Quang Nê (408-839-2765)
-Thủ Quỷ : Cựu SVSQ Trần Ngọc Hậu (510-301-2494)
-Ban Báo Chí: Cựu SVSQ Trần Bửu Giao (408-926-1584)
 Cựu SVSQ Hà Đình Huy (408-786-6917)
 Cựu SVSQ Võ Đình Giá (408-554-2578)
-Ban Nghi Lễ : Cựu SVSQ Trương Ngọc Mỹ (408-573-7904)
 Cựu SVSQ Nguyễn Vĩnh Phương (408-205-6171)
 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh (408-218-3970)
-Ban Giao-Tế & Xã-Hội: Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc (408-833-4844)
 Cựu SVSQ Trần Văn Sơn (408-901-9757)
 Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang (408-729-0377)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn